Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR)

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 ( PNDR) – program prin care se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană şi Guvernul României pentru dezvoltarea economico – socială a spaţiului rural din România.

PNDR răspunde la 3 dintre provocările de dezvoltare stabilite prin Acordul de Parteneriat:

 • Competitivitatea și dezvoltarea locală
 • Oamenii și societatea
 • Resursele

Prin PNDR vor fi finantate 14 măsuri de dezvoltare dezvoltare rurală  cu o alocare financiara de 9,363 mld Euro din care 8,015 mld FEADR și 1,347 mld contribuție națională.

PNDR (finanțat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală) susține dezvoltarea strategică a spațiului rural prin abordarea strategică a următoarelor obiective:

 • OS1 Restructurarea şi creşterea viabilităţii exploataţiilor agricole
 • OS2 Gestionarea durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice
 • OS3 Diversificarea activităţilor economice, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea infrastructurii şi serviciilor pentru îmbunătățirea calităţii vieţii în zonele rurale (P6)

PRINCIPALELE PRIORITĂȚI DE DEZVOLTARE RURALĂ PENTRU PERIOADA DE PROGRAMARE 2014‐2020

 • Modernizarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole prin consolidarea acestora, deschiderea către piață și procesare a produselor agricole;
 • Încurajarea întineririi generațiilor de agricultori prin sprijinirea instalării tinerilor fermieri;
 • Dezvoltarea infrastructurii rurale de bază ca precondiție pentru atragerea investițiilor în zonele rurale şi crearea de noi locuri de muncă și implicit la dezvoltarea spațiului rural.
 • Încurajarea diversificării economiei rurale prin promovarea creării și dezvoltării IMM-urilor în sectoarele nonagricole din mediul rural;
 • Promovarea sectorului pomicol, ca sector cu nevoi specifice, prin intermediul unui subprogram dedicate;
 • Încurajarea dezvoltării locale plasate în responsabilitatea comunității prin intermediul abordării LEADER. Competența transversală a LEADER îmbunătățește competitivitatea, calitatea vieții și diversificarea economiei rurale, precum și combaterea sărăciei și excluderii sociale.

Pentru realizarea obiectivului strategic 1, prin măsurile PNDR vor fi finanțate următoarele categorii de intervenție:

 • Înfiinţarea, extinderea şi modernizarea dotărilor la nivel de fermă (clădiri, drumuri de acces, irigații, tehnologii de reducere a poluării şi producţie de energie din surse regenerabile, facilități de depozitare, comercializare şi procesare, inclusiv în contextul lanţurilor scurte, etc.);
 • Investiţii în procesare şi comercializare, inclusiv în eficienţă energetică, marketing, depozitare, condiţionare, adaptare la standarde, etc;
 • Sprijin pentru restructurarea fermelor, în special a celor mici, şi întinerirea generaţiilor de fermieri;
 • Gestionarea riscurilor în sectorul agro-alimentar;
 • Activităţi consiliere şi formare, realizate inclusiv prin intermediul grupurilor de producători.

Pentru realizarea obiectivului strategic 2, prin măsurile PNDR vor fi finanțate următoarele categorii de intervenție:

 • Acțiuni de împădurire a terenurilor agricole și neagricole, precum și realizarea perdelelor forestiere pe aceste terenuri;
 • Plăți compensatorii fermierilor care își asumă în mod voluntar angajamente de agro-mediu;
 • Plăți compensatorii fermierilor care se angajează în mod voluntar să adopte sau să mențină practici și metode specifice agriculturii ecologice;
 • Plăți compensatorii fermierilor care se angajează în mod voluntar să continue activitatea în zonele desemnate ca zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrangeri specifice.

Pentru realizarea obiectivului strategic 3, prin măsurile PNDR vor fi finanțate următoarele categorii de intervenție:

 • Sprijin pentru realizarea de investiții pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici non-agricole în zonele rurale;
 • Îmbunătățirea infrastructurii locale (sisteme de alimentare cu apă, canalizare, drumuri locale), infrastructură educațională, medicală și socială;
 • Restaurarea și conservarea moștenirii culturale;
 • Sprijin pentru strategii generate la nivel local, care asigură abordări integrate pentru dezvoltarea locală;

Finantarile derulate prin PNDR

Măsura 1: Acțiuni pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare

Măsura 2: Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei și servicii de înlocuire în cadrul fermei

Măsura 3: Sisteme de calitate pentru produsele agricole și alimentare

Măsura 4: Investiții în active fizice

Măsura 5: Refacerea potențialului de producție agricolă afectat de dezastre naturale și de evenimente catastrofale și instituirea unor măsuri de prevenire corespunzătoare

Măsura 6: Dezvoltarea fermelor și a întreprinderilor

Măsura 7: Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale

Măsura 8: Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și în îmbunătățirea viabilității pădurilor

Măsura 9: Înființarea de grupuri și organizații de producători în agricultură și silvicultură

Măsura 15: Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor

Măsura 16: Cooperare

Măsura 17: Gestionarea riscurilor

Măsura 19: Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER (DLRC – Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității)

Măsura 20: Asistență tehnică pentru statele membre

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) este instituţia care asigură implementarea tehnică şi financiară a PNDR 2014 – 2020

Sursa: https://www.fonduri-ue.ro, https://www.madr.ro

Deschide chat
Ai nevoie de ajutor?
Te putem ajuta?