Obiectivul Programului

  • Obiectivul principal al schemei de minimis prevăzută în cadrul programului național multiannual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, denumit în continuare Program, îl constituie stimularea și sprijinirea demarării și dezvoltării structurilor economice private înființate de către femei, promovarea unui sistem de informare și instruire, care să faciliteze mobilitatea femeilor pe piața forței de muncă și dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale acestora în scopul implicării lor în structuri economice private, în contextul problemelor legate de menținerea echilibrului dintre obligațiile familiale și cele profesionale și al prejudecăților existente la nivel local.
  • Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art.107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L352/24.12.2013.

Schema de minimis urmărește:

  • îmbunătățirea performanțelor economice ale întreprinderilor existente conduse de femei;
  • stimularea auto-angajării și creșterea numărului de femei întreprinzător în cadrul comunităților de afaceri;
  • dezvoltarea capacității și a spiritului antreprenorial în rândul femeilor;
  • dezvoltarea contactelor de afaceri și stabilirea unor legături parteneriale;
  • creșterea numărului de noi locuri de muncă create în cadrul structurilor economice private conduse de femei și a beneficiilor aduse economiei naționale.

Prezenta schemă nu intră sub incidența obligației de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art. 107 și art. 108 din Tratatul privind funcționare Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

Schema se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

BENEFICIARI

La Etapa I – Conferința națională dedicată femeilor antreprenor din România pot participa:

(1) femeile care au cetățenie română și care la data depunerii formularelor de înscriere au vârsta peste 18 ani și au cel puțin studii medii definitivate.

(2) operatorii economici: IMM-urile (societăți comerciale, societăți cooperative, persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale), care îndeplinesc cumulativ, la momentul înscrierii online, criteriile de eligibilitate menționate la pct. 4.5 din prezenta procedură;

La Etapa a II-a – 4 workshop-uri pentru femei care dețin afaceri, pot participa maxim 160 reprezentante ale operatorilor economici menționați la pct. 4.1 (2), care au participat la conferința națională și au fost selectate conform pct. 7.4 din prezenta procedură;

La Etapa a III-a – 4 evenimente internaționale pentru femei vorbitoare de limbă engleză care dețin afaceri. Pot participa maxim 80 reprezentante ale operatorilor economici menționați la pct. 4.1 (2), care au participat la conferința națională, precum și la workshop și au fost selectate

conform pct. 7.5 din prezenta procedură;

Întreprinderea unică include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:

(a) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;

(b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

(c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

(d) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective. Întreprinderile care întrețin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, relațiile la care se face referire la lit. (a)-(d) sunt considerate întreprinderi unice.

 

Pot participa la etapele II și III în cadrul Programului reprezentantele IMM-urilor (societăți comerciale, societăți cooperative, persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale), IMM- uri care îndeplinesc cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate la momentul înscrierii on-line:

a) sunt organizate în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației sau în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 6 din 09.02.2011 și îndeplinesc condițiile de încadrare în categoria microîntreprinderilor1 , potrivit dispozițiilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare sau sunt persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale (înregistrate în registrul comerțului și autorizate conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare); b) sunt înregistrate la Registrul Comerțului la data deschiderii aplicației de înscriere on-line în Program;

c) cel puțin unul dintre asociați să fie femeie și să dețină cel puțin 50% din părțile sociale ale societății în cazul IMM-urilor aplicante, sau reprezentantul persoanei fizice autorizate (PFA)/întreprinderii individuale (II) care desfășoară activități economice, să fie femeie;

d) au sediul, sunt înregistrați și își desfășoară activitatea pe teritoriul României;

e) nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității; 1 Microîntreprindere, din cadrul categoriei de IMM, este întreprinderea care are până la 9 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei.

f) ajutorul de minimis acordat prin prezenta schemă de minimis nu poate să depășească plafonul de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciții financiare pentru o întreprindere unică, așa cum este acesta definita de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea art. 107 și art. 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis si 100.000 Euro pe durata a trei exerciții financiare pentru beneficiarii care desfășoară activități de transport de mărfuri în contul terților sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit si indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.

g) nu a fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene/AIMMAIPE sau a unui alt furnizor de ajutor de stat/de minimis de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu dobânzile aferente;

h) au transmis formularul de raportare tehnică în termenul prevăzut de procedurile de implementare a programelor naționale de care au beneficiat în ultimii 3 ani (doar pentru aplicanții care au beneficiat de finanțare în cadrul programelor naționale în ultimii 3 ani);

i) au transmis cerere de renunțare parțială/totală la finanțare în termenul prevăzut de procedurile de implementare a programelor naționale în cadrul cărora au semnat contract de finanțare în ultimii 3 ani (doar pentru aplicanții care au semnat contract de finanțare în cadrul programelor naționale în ultimii 3 ani și au renunțat parțial sau total la finanțare);

j) nu au datorii la bugetul general consolidat și la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru; solicitanții care au datorii eșalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.

 

ALOCATIA FINANCIAR NERAMBURSABILA ,CHELTUIELI ELIGIBILE

Se asigură participarea gratuită la conferința națională pentru participantele selectate în urma înscrierii în program.

Pentru participarea la workshop-uri se asigură participarea gratuită și vor fi suportate cheltuielile de transport și cazare pentru participante în limita sumei de maxim 200 lei/beneficiar.

În cazul în care suma cheltuită cu transportul intern depășește 200 lei, diferența va fi suportată de către beneficiar. În cazul în care beneficiarul se deplasează cu autovehicul va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurși, dar nu mai mult de 200 lei. Cheltuielile privind transportul intern vor fi decontate în baza documentelor justificative pe care beneficiarul trebuie să le depuna în maximum 10 zile de la închiderea evenimentului, personal sau prin curier, la AIMMAIPE București. Conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, biletele de transport și bonurile de benzină, pentru a fi considerate documente justificative, trebuie să fie emise astfel: pentru transport se consideră documente în termen documentele datate cu maximum 2 (două) zile înainte de începerea evenimentului și  maximum 2 (două) zile după finalizarea acestuia. Vor fi asigurate cheltuielile aferente cazării pentru beneficiare, în cuantum de maximum 400 lei/beneficiar pentru maxim două nopți de cazare, dar nu mai mult de 200 lei/noapte/persoană.

Pentru participarea la conferințele internaționale se asigură participarea gratuită și vor fi suportate cheltuielile de transport extern, precum și cheltuielile de cazare ale participantelor pe perioada desfășurării evenimentului, în limita sumei de 2000 lei. În cazul în care suma cheltuită cu transportul extern depășește 2000 lei, diferența va fi suportată de către beneficiar. În cazul în care beneficiarul se deplasează cu autovehicul va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurși. Cheltuielile privind transportul extern vor fi decontate în baza documentelor justificative pe care beneficiarul trebuie să le depună în maximum 10 zile de la închiderea evenimentului, personal sau prin curier, la AIMMAIPE București. Conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, biletele de transport și bonurile de benzină, pentru a fi considerate documente justificative, trebuie să fie emise astfel: pentru transportse consideră documente în termen documentele datate cu maximum 2 (două) zile înainte de începerea evenimentului și maximum 2 (două) zile după finalizarea acestuia;

Pentru deplasările externe vor fi asigurate cheltuielile aferente cazării pentru beneficiar, în cuantum de maximum 2100 lei/beneficiar pentru maxim trei nopți de cazare, dar nu mai mult de 700 lei/noapte/persoană.

Cheltuielile aferente deplasărilor externe (diurnă, transport și cazare) ale reprezentanților AIMMAIPE București și MEEMA vor fi decontate conform legislației aplicabile instituțiilor publice.

Deschide chat
Ai nevoie de ajutor?
Te putem ajuta?