Obiectivul Programului

Programul național multianual de microindustrializare, denumit în continuare Program, este un program de încurajare și de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii în sectoare prioritare, implementat de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA), prin Direcția de Antreprenoriat și Programe pentru IMM (DAPIMM) și Agențiile pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului (AIMMAIPE), în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 44/2020 privind înființarea, organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Obiectivul Programului național multianual de microindustrializare îl constituie susținerea investițiilor în sectoarele economice prioritare stabilite prin prezenta procedură, creșterea volumului de activitate și a competitivității IMM din aceste sectoare.

Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L352/24.12.2013.

 

Prezenta schemă nu intră sub incidența obligației de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

 

Schema de minimis se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

 

BENEFICIARI

Pot beneficia de prevederile Programului societățile care se încadrează în categoria întreprinderilor mici sau mijlocii într-una din regiunile de dezvoltare: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru sau în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau întreprinderilor mijlocii în regiunea de dezvoltare București-Ilfov, care îndeplinesc cumulativ, la data completării planului de afaceri online, următoarele criterii de eligibilitate:

 

a) sunt organizate în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației sau în baza Ordonanței de Urgență nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri cu modificările și completările ulterioare;

b) sunt IMM, conform prevederilor art. 2 și ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, care transpune în legislația națională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003 (au până la 249 de angajați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau dețin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei).

c) au capital social integral privat;

d) asociații sau acționarii care dețin mai multe societăți nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;

e) sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului și își desfășoară activitatea pe teritoriul României;

f) codul CAEN pentru care solicită finanțare este eligibil în cadrul Programului și autorizat a fi desfășurat la momentul înscrierii online, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare;

g) au cel puțin 2 ani calendaristici de la înființare la data deschiderii aplicației electronice de înscriere a planului de afaceri;

h) nu au datorii la bugetul general consolidat și la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru; solicitanții care au datorii eșalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul;

i) au transmis cerere de renunțare parțială/totală la finanțare în termenul prevăzut de procedurile de implementare a programelor naționale implementate prin AIMMAIPE, în cadrul cărora au semnat contract de finanțare în ultimii 3 ani (doar pentru aplicanții care au semnat contract de finanțare în cadrul programelor naționale în ultimii 3 ani și au renunțat parțial sau total la finanțare);

j) nu au depășit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive pentru o întreprindere unică, așa cum este aceasta definită de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis și 100.000 Euro pe durata a trei exerciții financiare pentru beneficiarii care desfășoară activități de transport de mărfuri în contul terților sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutoruluide minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.

În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depășește plafoanele de minimis menționate la litera j, întreprinderea solicitantă nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracție din ajutor care nu depășește aceste plafoane.

k) nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității;

l) nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene/AIMMAIPE/Consiliului Concurenței sau unui alt furnizor de ajutor de stat/de minimis de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu dobânzile și penalitățile aferente;

m) au transmis formularul de raportare tehnică în termenul prevăzut de procedurile de implementare a programelor naționale implementate prin AIMMAIPE, de care au beneficiat în ultimii 3 ani (doar pentru aplicanții care au beneficiat de finanțare în cadrul programelor naționale în ultimii 3 ani);

 

 ALOCATIA FINANCIAR NERAMBURSABILA

Prin Program se finanțează implementarea Planurilor de Afaceri, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, în următoarele condiții:

Alocație Financiară Nerambursabilă – maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de valorile specificate în Anexa nr. 13 la prezenta procedura. Valoarea maximă a AFN nu poate depăși suma de 450.000 lei/beneficiar;

Contribuție proprie – minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE

a) Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, sisteme audio-video, cu excepția jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale;

Prin echipamente tehnologice se înțeleg toate bunurile descrise în grupele 2.1, 2.2. si 2.3. din H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate;

b) Aparate și instalații de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;

c) Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepția vehiculelor de teren simbol G, conform Ordinului MLPTL nr. 211/2003 cu modificările și completările ulterioare, exceptând vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terților sau contra cost. În cazul în care întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, pe lângă activitatea eligibilă pentru care solicită ajutor în cadrul schemei de minimis, desfășoară și activități de transport de mărfuri în contul terților sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achiziționarea de mijloace de transport marfă, decât dacă se asigură, prin separarea activităților sau o distincție clară între costuri, că activitatea exclusă din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis;

 

d) Investițiile în active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse și servicii (francize3, etichetare ecologica, licențe), software-uri necesare desfășurării activității pentru care se solicită finanțare;

3 Se va prezenta dovada înregistrării mărcii francizate la organismul abilitat din România sau din țara de origine, cu traducere autorizată în limba romană;

4 Valoarea activului achiziționat în cazul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR cu excepția spațiilor din elemente prefabricate;

5 Pagina web se realizează în limba română și trebuie sa fie funcțională la data depunerii decontului;

6 Sursă regenerabilă de energie, conform definiției din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile, cu modificările și completările ulterioare.

e) Achiziționarea de spații de lucru, spații de producție4, inclusiv din elemente prefabricate

Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinație locativă, trebuie să fie funcționale la locul implementării proiectului, la momentul decontului; La momentul plății AFN, spațiul trebuie să figureze ca punct de lucru și cu codul CAEN accesat autorizat în respectiva locație;

f) Achiziționarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică și 3.3 sisteme de protecție a valorilor umane și materiale, conform H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu completările și modificările ulterioare;

g) Realizarea unei pagini web5 pentru prezentarea activității solicitantului și a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting), pentru operatorii economici care nu dețin altă pagină web și care trebuie să fie funcțională la data depunerii cererii de eliberare a AFN și pe toată perioada de monitorizare;

h) Achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile de energie6 pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare;

i) Achiziționarea de instalații de încălzire sau climatizare aferente spațiului de lucru sau producție;

j) Cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale – pentru asociatul/acționarul societății aplicante, curs organizat de către un organism autorizat recunoscut de educație antreprenorială în limita a maxim 4.500 lei. Furnizorii de servicii de instruire eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizații furnizoare de instruire autorizate, care vor prezenta documente justificative privind calificarea persoanelor ce realizează instruirea în domeniul respectiv;

k) Comisionul de garantare aferent anului acordării garanției, datorate instituțiilor financiare care emit garanții pentru credite, în cazul garanțiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul Programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului;

l) Consultanță pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării în cadrul prezentului program și implementarea proiectului (maxim 8000 lei fără TVA) . Furnizorii de servicii de consultanță eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizații furnizoare de consultanță care au dreptul legal de a desfășura acest tip de activitate, respectiv au activitatea de consultanță în statut sau sunt întreprinderi care au ca activitate autorizată a fi desfășurată una dintre activitățile incluse în cod CAEN clasa 70.

Deschide chat
Ai nevoie de ajutor?
Te putem ajuta?