MASURI DE FINANTARE PENTRU ZONA ITI – DELTA DUNARII
Submăsura 4.1 – Investiții în exploatații agricole – Aria de aplicabilitate teritoriul ITI – Delta Dunării –

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea investițiilor pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe.

OBIECTIVELE

 • Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor agricole prin creșterea competitivității activității agricole, a diversificării producției agricole și a calității produselor obținute;
 • Restructurarea exploatațiilor de dimensiuni mici și medii și transformarea acestora în exploatații comerciale;
 • Respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investiții;
 • Creșterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei și comercializarea directă a acestora în vederea creării și promovării lanțurilor alimentare integrate.

BENEFICIARI

 • Fermierii, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
 • Cooperativele (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor;

 

SPRIJINUL NERAMBURSABIL

 

În cazul fermelor vegetale având dimensiunea economică până la 500.000 SO (valoare producție standard) și a fermelor zootehnice având dimensiunea economică până la 1.000.000 SO sprijinul public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși:

 • pentru proiectele care prevăd achiziții simple:

– maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici;

 • pentru proiectele care prevăd construcții-montaj:

– maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal;

– maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic, respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic;

 

 • pentru proiectele care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate:

– maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici;

În cazul fermelor vegetale având dimensiunea economică peste 500.000 SO și a fermelor zootehnice având dimensiunea economică peste 1.000.000 SO sprijinul public nerambursabil va fi de 30% și nu va depăși:

 • pentru proiectele care prevăd achiziții simple:

– maximum 500.000 euro;

 • pentru proiectele care prevăd construcții- montaj:

– maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic;

 • pentru proiectele care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate:

– maximum 2.000.000 euro;

În cazul cooperativelor și a grupurilor de producători sprijinul va fi 50%, fără a depăși maximum 2.000.000 euro indiferent de tipul investiției.


Submăsura 4.1a – Investiții în exploatații pomicole – Aria de aplicabilitate teritoriul  ITI – Delta Dunării

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este creșterea competitivității exploatațiilor pomicole prin dotarea cu utilaje și echipamente, înfiinţarea, modernizarea și/ sau extinderea unităţilor de procesare, înființarea de plantații pomicole, reconversia plantațiilor existente și creșterea suprafețelor ocupate de pepinierele pomicole.

 

OBIECTIVE

 • Creșterea competitivității, diversificarea producției, creșterea calității produselor obținute și îmbunătățirea performanței generale a exploatațiilor pomicole;
 • Creșterea valorii adăugate a produselor prin sprijinirea procesării fructelor la nivel fermă și a comercializării directe a produselor obținute;
 • Dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare;
 • Eficientizarea costurilor de producție prin promovarea producerii și utilizării energiei din surse regenerabile în cadrul fermei și prin reducerea consumului de energie.

BENEFICIARI

 

 • fermieri, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate;
 • Grupurile de producători și cooperative (societăților cooperative agricole și cooperativelor agricole, constituite în baza legislației naționale în vigoare (prezentată în secțiunea Trimiteri la alte acte legislative), care activează în sectorul pomicol, cu condiția ca investițiile realizate să deservească interesele propriilor membri.

 

SPRIJINUL NERAMBURSABIL

Ferme mici, medii și obținere de material de înmulțire și material de plantare fructifer

 

 • Ferme mici: intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

 

– 100.000 euro pentru achiziții simple;

– 300.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie etc.);

– 450.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul  exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare).

 

 • Ferme medii :- intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

– 200.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;

– 600.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie etc.);

– 900.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare).

 

Obținere material de înmulțire și material de plantare fructifer – intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

– 600.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare).

 

 • Ferme mari: – intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

 

– 250.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;

– 750.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare,reconversie);

-1.050.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare).

 

 • Forme asociative :- intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

– 350.000  euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;

– 600.000 euro pentru obținere material de înmulțire și material de plantare fructifer

– 750.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare,reconversie;

– 1.050.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare).


Submăsura 4.2 – Sprijin pentru investiții în prelucrarea/ comercializarea și/ sau dezvoltarea de produse agricole- Aria de aplicabilitate teritoriul  ITI – Delta Dunării –

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea întreprinderilor care realizează investiții corporale și necorporale pentru procesarea și marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunității Europene, cu excepția produselor pescărești.

OBIECTIVE

 • Înființarea și/ sau modernizarea unităților de procesare și comercializare;
 • Introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese;
 • Aplicarea măsurilor de protecția mediului inclusiv scăderea consumului de energie și a emisiilor GES;
 • Promovarea investițiilor pentru producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile;
 • Creşterea numărului de locuri de muncă.

BENEFICIARI

 • Întreprinderile definite conform legislației naționale în vigoare;
 • Cooperativele, grupurile de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare.

SPRIJINUL  NERAMBURSABIL va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și grupuri de producători/cooperative sau de 40% pentru alte întreprinderi și nu va depăși:

 • 1.000.000 Euro/ proiect pentru IMM, în cazul proiectelor care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;
 • 1.500.000 Euro/ proiect pentru alte întreprinderi pentru proiectele care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;
 • 2.500.000 Euro/ proiect pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), precum și pentru forme asociative (cooperative și grupuri de producători) în cazul proiectelor care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat.

Submăsura 4.2a – Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol – Aria de aplicabilitate teritoriul  ITI – Delta Dunării –

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este acordă pentru investiții corporale și necorporale în cadrul întreprinderilor de prelucrare și comercializare a fructelor și marketingul produselor din fructe.

OBIECTIVE

 • modernizarea și crearea de unități de procesare;
 • introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese tehnologice;
 • creșterea valorii adăugate a produselor din sectorul pomicol;
 • îmbunătățirea controlului intern al calității;
 • creșterea numărului de locuri de muncă;
 • scăderea consumului de energie și a emisiilor de GES.

BENEFICIARII

 • Întreprinderile micro, mici, mijlocii și mari, definite conform legislației naționale în vigoare;
 • Cooperativele și grupurile de producători care realizează investiții corporale și necorporale pentru procesarea și marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunității Europene (TFUE), cu excepția produselor pescărești.

 

SPRIJIN NERAMBURSABIL

Întreprinderi micro și mici –  intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

 • 600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care acoperă tot lanțul alimentar;
 • 900.000 euro pentru investițiile care acoperă tot lanțul alimentar (colectare, depozitare, condiționare,  procesare și comercializare);

 

Întreprinderi mijlocii – intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

 • 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;
 • 1.100.000 euro pentru investițiile care conduc total un lanț alimentar integrat (colectare, depozitare, condiționare, procesare și comercializare).

 

Întreprinderi mari – intensitatea sprijinului este de 40% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

 • 1.000.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;
 • 1.500.000 euro pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat; Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, în următorul caz:Operaţiuni sprijinite în cadrul PEI.

Submăsura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri – Aria de aplicabilitate teritoriul  ITI – Delta Dunării

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de sprijinire a stabilirii pentru prima dată a tinerilor fermieri ca șefi/ conducători unici ai unei exploatații agricole.

OBIECTIVE

 • Creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă ca şefi/conducători de exploataţie, fiind încurajați să devină competitivi, să se asocieze, să participe la lanţurile alimentare integrate;
 • Îmbunătăţirea managementului, creşterea competitivităţii sectorului agricol şi sprijinirea procesului de modernizare şi conformitate cu cerinţele pentru protecţia mediului, igienă şi bunăstarea animalelor și siguranţa la locul de muncă;
 • Crearea posibilității tinerilor fermieri rezidenți, cu un minim de cunoștinte de bază, în vederea instalării ca şefi/ conducători ai exploatației agricole.
 • Încurajarea tinerilor și a familiilor din mediul rural de a se stabili în mediul rural, ceea ce va crea un efect pozitiv asupra economiei naționale în general.

BENEFICIARI

 • Tinerii fermieri în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;
 • Persoanele juridice în care un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 care se instalează împreună cu alți tineri fermieri și care exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, beneficii și riscuri financiare în cadrul exploatației respective.

 

SPRIJINUL NERAMBURSABIL de maximum 50.000 Euro:  va fi acordat sub formă de primă în două tranșe, astfel:

 • 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare
 • 25% din cuantumul sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare;

Submăsura 6.2 – Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale- Aria de aplicabilitate teritoriul  ITI – Delta Dunării

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea facilitării diversificării prin înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, în vederea unei dezvoltări economice durabile, creării de locuri de muncă și reducerii sărăciei în spațiul rural.

 

OBIECTIVE

 • Crearea de noi activități neagricole, în special, pentru fermierii de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor și, în general, pentru micii întreprinzători din mediul rural;
 • Diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor și crearea de locuri de muncă în spațiul rural;
 • Încurajarea menținerii și dezvoltării activităților tradiționale;

BENEFICIARI

 • Fermierii sau membrii unei gospodării agricole din spațiul rural, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată;
 • Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;
 • Micro-întreprinderi și întreprinderile mici din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării sprijinului
 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii Cererii de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii proiectului.

 

SPRIJINUL NERAMBURSABIL:

 • va fi acordat sub formă de primă în două tranșe astfel: – 70% din cuantumul sprijinului după semnarea Contractului de finanțare;

– 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a Planului de afaceri fără a depăși 5 ani de la data semnării Contractului de finanțare.

 • va fi în valoare de:

– 70.000 Euro/ proiect în cazul activităților de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare și de agroturism

– 50.000 Euro/ proiect în cazul altor activități;


Submăsura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici – Aria de aplicabilitate teritoriul  ITI – Delta Dunării

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea investițiilor pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe.

OBIECTIVE

 • Îmbunătățirea managementului exploatației agricole;
 • Orientarea spre piață a exploatațiilor agricole de mici dimensiuni;

 

BENEFICIARI

 • Fermierii, care dețin în proprietate sau folosință o exploatație agricolă încadrată în categoria de fermă mica.Dimensiunea unei ferme mici este cuprinsă între 4.000 – 11.999 SO (valoarea producției standard)

SPRIJINUL NERAMBURSABIL de maximum 15.000 Euro:

 • se acordă în două tranșe, astfel:
 • 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare;
 • 25% din cuantumul sprijinului în maximum 3 ani de la primirea deciziei de finanțare;· se va acorda pe o perioadă de 3/ 5* ani (*perioada de 5 ani se aplică doar pentru sectorul pomicol)

Submăsura 6.4 – Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole – Aria de aplicabilitate teritoriul  ITI – Delta Dunării

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de sprijin pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici din mediul rural, care își creează sau dezvoltă activități non-agricole în zonele rurale.

OBIECTIVE

 • Stimularea mediului de afaceri din rural, contribuind la creșterea numărului de activități non-agricole desfășurate în zonele rurale;
 • Dezvoltarea activităților non-agricole existente; crearea de locuri de muncă, creșterea veniturilor populației rurale și diminuarea disparităților dintre rural și urban;

BENEFICIARI

 • Micro-întreprinderile și întreprinderile mici existente, din spațiul rural;
 • Micro-întreprinderile și întreprinderile mici nou-înființate, din spațiul rural, care fac dovada cofinanțării;
 • Fermierii sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici;

Valoarea SPRIJINULUI NERAMBURSABIL va fi de maxim 90% din costul total al proiectului

 • nu va depăși 200.000 Euro/ beneficiar pe 3 ani fiscali
 • va respecta prevederile Regulamentului 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis
Deschide chat
Ai nevoie de ajutor?
Te putem ajuta?