Fonduri europene

Fondurile Europene Nerambursabile, sunt  instrumente financiare gestionate de Uniunea Europeana pentru segmentul privat si public, cu scopul de a sprijinii si dezvolta anumite domenii  si a ajuta tarile membre la atingerea anumitor standarde de dezvoltare economica, sociala si culturala.

Fondurile Europene Nerambursabile, sunt  un sprijin fara dobanda, nerambursabil, pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv si de servicii prin investiţii tangibile şi intangibile, adresate persoanelor juridice din Romania si C.E., pentru ”creşterea competitivităţii economice ale acestora in piata in care sunt competitori”.

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 ( PNDR) – program prin care se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană şi Guvernul României pentru dezvoltarea economico – socială a spaţiului rural din România.

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 este succesorul Programului Operațional Regional 2007-2013 și unul dintre programele prin care România va putea accesa fondurile europene structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada 2014-2020.

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020 este finantat prin Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM). Acesta este unul dintre cele cinci fonduri structurale și de investiții europene (fondurile ESI), care se completează reciproc și își propun să creeze condițiile necesare redresării economice a UE, generând creștere și locuri de muncă.

Programul Operațional Capital Uman (PO CU) stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând astfel investițiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007‐2013 și contribuind, totodată, la atingerea obiectivului general al Acordului de Parteneriat (AP 2014‐2020) ‐ implicit al Fondurilor Europene Structurale și de Investiții din România, şi anume, de a reduce disparităţile de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE.

Programul Operațional Competitivitate (POC) susține investiții menite să răspundă nevoilor și provocărilor legate de nivelul redus al competitivității economice, în special în ceea ce privește (a) sprijinul insuficient pentru cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) și (b) infrastructura subdezvoltată de TIC și implicit servicii slab dezvoltate, poziționându‐se astfel ca un factor generator de intervenții orizontale în economie și societate, de natură să antreneze creștere și sustenabilitate.

Fondurile nerambursabile îşi propun să sprijine întreprinderile productive, din domeniul productiei şi a celor prestatoare de servicii care utilizează potenţialul endogen al regiunilor (resurse naturale, materii prime, resurse umane etc) din România în scopul creşterii competitivităţii acestora şi îmbunătăţirii potenţialului de dezvoltare, are ca scop sprijinirea continuării procesului de restructurare şi redresare economică a zonelor aflate în declin, îndeosebi a oraşelor mici şi mijlocii si zonelor rurale întrucât acestea creează locuri de muncă şi au flexibilitatea necesară să se adapteze cerinţelor unei economii de piaţă dinamice. . Mai mult, firmele vor fi încurajate să utilizeze noi tehnologii, echipamente IT, având un rol primordial în creşterea competitivităţii şi productivităţii.

In perioada 2014 – 2020 Fondurile nerambursabile îşi propun ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

Acest obiectiv se corelează cu obiectivul european privind creşterea competitivităţii Regiunilor şi promovarea echităţii sociale.

Aceste obiective pot fi atinse prin creşterea cifrei de afaceri şi productivităţii muncii pentru înscrierea acestor întreprinderi în media europeană, cu condiţia creării de noi locuri de munca si menţinerii a celor existente.

Fondurile nerambursabile au ca scop dezvoltarea de proiecte care:

 • Sprijină întreprinderile în creşterea cifrei de afaceri şi implicit, a exporturilor, productiei, turismului, agriculturii, etc.;
 • Conduc la realizarea de investiţii moderne şi implicit, la creşterea productivităţii întreprinderilor;
 • Sprijină întreprinderile în introducerea de produse şi tehnologii noi si pentru extinderea productiei existente si serviciilor;
 • Sprijină întreprinderile româneşti să devină mai competitive pe piaţa internaţională si nationala;
 • Duc la creşterea gradului de inovare cu aplicabilitate în industrie, turism, agricultura, etc.;
 • Înființarea și / sau modernizarea unităților de procesare și comercializare;
 • Introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse si servicii;
 • Aplicarea măsurilor de protecția mediului inclusiv scăderea consumului de energie și a emisiilor GES;
 • Promovarea investițiilor pentru producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile;
 • Stimularea mediului de afaceri din rural si urban, contribuind la creșterea numărului de activități non-agricole desfășurate în zonele rurale;
 • Dezvoltarea activităților non-agricole existente; crearea de locuri de muncă, creșterea veniturilor populației rurale și diminuarea disparităților dintre rural și urban;

Principiul de bază al finanţării nerambursabile este acela al rambursării cheltuielilor eligibile efectuate (suportate și plătite efectiv) în prealabil de către beneficiar.

Solicitanții ai căror asociați/ acționari majoritari au această calitate în două sau mai multe întreprinderi nu pot solicita sprijinul financiar nerambursabil, în acelaşi timp, în cadrul aceleiaşi sub‐măsuri, pentru același tip de investiție. Poate fi eligibilă cererea de finanțare depusă de o singură întreprindere, care are în comun cu alte întreprinderi același acționar majoritar.

Precizari referitoare la notiunea de actionar majoritar: O persoană fizică/ persoană juridică care este acţionar/ asociat majoritar în sensul detinerii pachetului de actiuni cu cea mai mare pondere din totalul acţiunilor/ părţilor sociale din punct de vedere al acţiunilor/ părţilor sociale în două sau mai multe societăţi nu poate solicita fonduri FEADR, în acelaşi timp şi în cadrul aceleaşi submăsuri pentru acelaşi tip de investiţie, decât în cadrul unei singure societăți.

În cazul în care solicitantul și/ sau interpuși ai acestuia depun în același timp mai multe proiecte alăturate, în cadrul aceleiași sub‐măsuri, care formează împreună un flux de producție și/sau procesare unitar, proiectele sunt neeligile.

Solicitantul poate depune un alt proiect pentru o investiție alăturată care face parte din același flux tehnologic/ modernizare,etc. numai după finalizarea proiectului depus anterior.

 

Atenţie!

Solicitantul de finanţare va fi exclus din procesul de evaluare, selecţie şi contractare pentru acordarea finanţării şi cererea de finanţare respinsă, în cazul în care se dovedeşte că acesta:

 • se face vinovat de inducerea gravă în eroare a Autorităţii de management sau a Organismului intermediar sau a comisiilor de evaluare şi selecţie, prin furnizarea de informaţii incorecte, ce sunt luate în considerare în procesul de evaluare, sau dacă a omis furnizarea acestor informaţii
 • a încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze comisiile de evaluare şi selecţie sau Autoritatea de management/Organismul intermediar în timpul procesului de evaluare

Fondurile Europene Nerambursabile, sunt  instrumente financiare gestionate de Uniunea Europeana pentru segmentul privat si public, cu scopul de a sprijinii si dezvolta anumite domenii  si a ajuta tarile membre la atingerea anumitor standarde de dezvoltare economica, sociala si culturala.

Fondurile Europene Nerambursabile, sunt  un sprijin fara dobanda, nerambursabil, pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv si de servicii prin investiţii tangibile şi intangibile, adresate persoanelor juridice din Romania si C.E., pentru ”creşterea competitivităţii economice ale acestora in piata in care sunt competitori”.

Deschide chat
Ai nevoie de ajutor?
Te putem ajuta?