Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

ACEST PROGRAM ESTE IN DEZBATERE PUBLICA!!!!

Obiectivul Specific:

 • Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezintă îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate.
 • Această prioritate de investiție va sprijini dezvoltarea IMM-urilor pentru îmbunătățirea capacităților avansate de dezvoltare a produselor și a serviciilor, în vederea creșterii competitivității economiilor regionale și naționale. În acest sens, se au în vedere IMM-urile care sunt interesate de găsirea unui model optim de creștere, atât în sensul trecerii în altă categorie de dimensiune, cât și în sensul dezvoltării activității desfășurate, în scopul creșterii dimensiunii pieței adresate (piața locală să devină regională, națională sau internațională).
 • Având în vedere faptul că avantajul competitiv reprezintă un cumul de factori care condiționează competitivitatea și performanța unei companii în afaceri, POR își propune să sprijine companiile care au potențial să-și dezvolte/mențină poziția pe piață prin consolidarea unor competențe superioare concurenței. Astfel, se are în vedere sprijinirea companiilor care operează în domenii economice în care se poate dezvolta și/sau menține un avantaj competitiv și, în general, dezvoltarea activității lor economice. În acest sens, se vor sprijini acele IMM-uri care își desfășoară activitatea în domeniile cu potențial competitiv, identificate conform SNC, precum și a celor care intenționează să își adapteze activitatea la aceste domenii.
 • În cadrul prezentului apel nu se pot depune proiecte pentru investițiile localizate în regiunea de dezvoltare București Ilfov.

Acțiunile sprijinite în cadrul priorității de investiții

Investițiile eligibile pentru co-finanțare prin ajutor de stat regional includ:

 Construirea, extinderea spațiilor de producție/servicii;

 Dotarea cu active corporale, necorporale.

 

Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente unei investiții inițiale.

Investițiile sunt eligibile doar dacă reprezintă investiții inițiale, în sensul prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014, de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat.

Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active corporale (construire/extindere/dotare cu active corporale). Este opțională includerea, în proiect, a investițiilor în active necorporale. A se vedea condițiile detaliate de eligibilitate a proiectelor.

 Valoarea eligibilă minimă a unui proiect

 • Contribuţia proprie minimă a solicitantului la valoarea eligibilă a proiectului reprezintă minimum 30-55%, IN FUNCTIE DE ZONA DE IMPLEMENTARE, COROBORAT CU GHIDUL DE FINANTARE.
 • Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 2 mil. euro și maximum 6 milioane euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro3, valabil la data lansării apelului de proiecte.

Beneficiari

 • Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.

Locul de implementare a proiectului

Locul de implementare a proiectului este situat în:

 • în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare de orașe) pentru întreprinderi mici și mijlocii
 • în mediul rural pentru întreprinderile mijlocii

Tipuri de investiții eligibile

Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active corporale. Este opțională includerea, în proiect, a investițiilor în active necorporale.

 • Investiții în active corporale
 • lucrări de construire, extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
 • achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalatii de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii de masurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanţare.
 • achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare. Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice); energia eoliană; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermală.

Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente investiției inițiale propuse prin proiect.

Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare.

Activele necorporale trebuie să îndeplinească inclusiv următoarele condiții cumulative:

 • Trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unității care primește ajutorul;
 • trebuie să fie amortizabile;
 • trebuie să fie achiziționate în condițiile pieței de la terți care nu au legături cu cumpărătorul (beneficiarul ajutorului)
 • trebuie să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor și trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum trei ani de la data efectuării plății finale în cadrul proiectului.

Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții în active necorporale ori lucrări de modernizare.

Investițiile propuse trebuie să fie investiții inițiale, în sensul normelor ajutorului de stat regional, prezentate în cadrul secțiunii 2.7 Ajutorul de stat regional.

Nu sunt eligibile proiectele care includ investiții demarate (i.e. a fost începută execuția lucrărilor de construcții sau a fost dată o comandă fermă de bunuri15) înainte de depunerea cererii de finanțare.

Nu se consideră că investiția a fost demarată dacă, asupra imobilului ce face obiectul investiției, au fost efectuate și finalizate lucrări de demolare înainte de depunerea cererii de finanțare. Orice lucrări de demolare, realizate în cadrul proiectului (inclusiv încheierea unui contract pentru execuția lucrărilor de demolare), trebuie să fie demarate după depunerea cererii de finanțare.

Deschide chat
Ai nevoie de ajutor?
Te putem ajuta?