POR 2.1B Incubatoare de afaceri și ITI DD

POR 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” – 2.1.B Incubatoare2 de afaceri, INCLUSIV ITI DELTA DUNARII

Obiectivul Specific:

 • Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezintă consolidarea poziției pe piață a întreprinderilor mici și mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile Regionale de Dezvoltare.
 • Prioritatea de investiții 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” are ca obiectiv consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domenii competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate3 şi Planurile de Dezvoltare Regională. Ea este dedicată sprijinirii dezvoltării microîntreprinderilor5, pe de o parte și a structurilor suport de incubare a afacerilor, pe de altă parte.
 • Această prioritate de investiții este în concordanță cu prevederile Programului de guvernare 2017- 2020, în ceea ce privește crearea Programului Național de Dezvoltare Antreprenoriatului (PNDA) care vizează finanţarea infrastructurii antreprenoriale la nivelul comunităţilor locale.
 • Aceasta linie de finantare se aplica și investițiilor localizate pe teritoriul acoperit de instrumental Investiții Teritoriale Integrate (ITI) Delta Dunării (arealul format din 38 de unități administrativteritoriale din cadrul Rezervației Biosfera Delta Dunării, Județul Tulcea și nordul Județului Constanța, în zonele identificate ca prioritare în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării. Aceste localități / UAT-uri se află în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est.

Acțiunile sprijinite în cadrul priorității de investiții

 

Investițiile eligibile pentru co-finanțare prin acest program includ:

 

 Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional:

o Crearea incubatoarelor de afaceri sectoriale, prin construirea spațiilor aferente și

dotarea acestora cu active corporale și necorporale.

Este eligibilă inclusiv reabilitarea/ reconversia unui imobil existent neutilizat și dotarea acestuia cu active corporale și necorporale, în scopul creării unui incubator de afaceri. Prin ”imobil neutilizat” se înțelege acel imobil care nu a fost utilizat în nicio activitate, în anul curent depunerii cererii de finanțare și în ultimii doi ani calendaristici anteriori anului depunerii cererii de finanțare.

 

 Investiții finanțabile prin ajutor de minimis:

o Dezvoltarea serviciilor prestate în cadrul incubatoarelor de afaceri

 

Valoarea eligibilă minimă a unui proiect

 • Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200.000 euro și maximum 7.000.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro6 valabil la lansarea apelului de proiecte.
 • Aceste plafoane se aplică întregii valori a finanțării nerambursabile, constând atât din ajutor de stat regional, cât și, dacă este cazul, din ajutor de minimis.
 • 50-60% cota de coparticipare la cheltuielile eligibile, in functie de zona de dezvoltare, coroborat cu ghidul de finantare.

 

Beneficiari

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt:

– entităţile individuale care au calitatea de fondator al incubatorului de afaceri (autoritatea publică a administraţiei publice locale, instituţia sau consorţiul de instituţii de învăţământ superior acreditate, institutele, centrele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare, camerele de comerţ, societățile, societățile cooperative, asociațiile și fundațiile, patronatele, sindicatele)

– parteneriatele dintre fondatorii incubatorului de afaceri;

În cadrul Acordului de parteneriat se va identifica clar entitatea cu rol de lider de proiect. Cererea de finanţare va fi semnată şi depusă de entitatea desemnată ca lider de proiect.

 

Atenție! În sensul normelor ce reglementează ajutoarele de stat/ de minimis, solicitanții se încadrează într-una din categoriile microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii sau mari, indiferent de forma de constituire (e.g. societate, unitate administrativ teritorială, asociație, institut de cercetare-dezvoltare).

 

Tipuri de investiții eligibile

Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional:

 

 • Investiții în active corporale

 

 • lucrări de construire a spațiilor aferente incubatorului, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);

Este eligibilă inclusiv reabilitarea/reconversia unui imobil existent neutilizat și dotarea acestuia cu active corporale, necorporale, în scopul creării unui incubator de afaceri. Prin ”imobil neutilizat” se înțelege acel imobil care nu a fost utilizat în nicio activitate, în anul curent depunerii cererii de finanțare și în ultimii doi ani calendaristici anteriori anului depunerii cererii de finanțare.

 

 • achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalatii de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii de masurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data lansării apelului de proiecte.

 

 • achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor derulate în cadrul incubatorului. Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice); energia eoliană; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermală.

 

 • Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare. Sunt eligibile și investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/ produselor rezidenților incubatorului. Aceste instrumente au ca scop crearea unui magazin virtual (e-shop) în care sunt implementate diferite funcționalități specifice comerțului electronic: publicarea cataloagelor de articole, prețuri și stocuri, preluarea comenzilor, instrumente de plată electronică, achiziții publice, e-licitație, facturarea electronică.

 

Activele necorporale trebuie să îndeplinească inclusiv următoarele condiții cumulative:

 • trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unității care primește ajutorul;
 • trebuie să fie amortizabile;
 • trebuie să fie achiziționate în condițiile pieței de la terți care nu au legături cu cumpărătorul (beneficiarul ajutorului)
 • trebuie să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor și trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum cinci ani sau de trei ani în cazul IMM-urilor, de la data efectuării plății finale în cadrul proiectului.

Pentru solicitanții care se încadrează în categoria întreprinderilor mari, costurile activelor necorporale sunt eligibile numai până la un plafon de 50% din costurile totale eligibile ale investiției inițiale.

 

Nu sunt eligibile investiţiile care constau în lucrări ce nu se supun autorizării. Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții în active necorporale.

 

Investițiile finanțabile prin ajutor de stat regional sunt eligibile doar dacă constituie o investiție inițială (crearea unei unități noi – incubator de afaceri sectorial), în sensul normelor ajutorului de stat regional, detaliate în cadrul secțiunii 2.7.1 Ajutorul regional pentru investiții.

 

Investiții finanțabile prin ajutor de minimis:

 

 • Achiziţionarea de servicii suport de afaceri şi capital, altele decât cele oferite de administrator în funcţie de cerinţele rezidenţilor:

 

 • Servicii de contabilitate, juridice şi financiare
 • Servicii de marketing și mentorat, coaching direct
 • Servicii suport de afaceri şi capital: consilierea managerială și cooperarea constantă a companiilor rezidente; planificarea afacerii și formarea unei companii; accesul la servicii de formare profesională pentru nevoile actuale și viitoare ale pieței; cumpărare colectivă de servicii și produse; studii de piață, vânzări și marketing; consultanță export: piețe și căutare de parteneri; Asistență IT și e-business; consultanță dezvoltarea de noi produse și servicii; consultanță obținere de finanțare; granturi și capital, contacte cu Business Angels, fonduri cu capital de risc; consultanță recutarea de personal; consultantă privind transferal și comercializarea de tehnologie, precum și contacte cu universități și institute de cercetare și dezvoltare, furnizarea de ajutor în ceea ce priveşte contactele comerciale, naționale și internaționale, servicii privind internaţionalizarea IMMurilor, suport în identificarea de parteneri, orientare în pregătirea proiectelor, etc.
 • Servicii privind managementul general al infrastructurii incubatorului de afaceri;
 • Networking (de ex: cu alți antreprenori și clienți)
 • Stabilirea strategiei de părăsire a incubatorului

 

Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții finanțabile prin ajutor de minimis.

 

Valoarea eligibilă aferentă componentei finanțabile prin ajutor de minimis nu poate depăși 50% din valoarea eligibilă totală a investiției.

Nu sunt eligibile proiectele care includ investiții demarate (i.e. a fost începută execuția lucrărilor de construcții sau a fost dată o comandă fermă de bunuri14) înainte de depunerea cererii de finanțare.

Deschide chat
Ai nevoie de ajutor?
Te putem ajuta?